Aziatische woonaccessoires.nl zal de persoonsgegevens van haar cliënten en/of geïnteresseerden uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Aziatische woonaccessoires.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Aziatische woonaccessoires.nl acht het van groot belang om verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen.

Wanneer men haar Website bezoekt en/of een bestelling plaatst, worden verschillende gegevens verzameld enkel en alleen om cliënten en/of geïnteresseerden optimaal te kunnen bedienen.

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Aziatische woonaccessoires.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken. De gegevens zullen ook nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het staat cliënten en/of geïnteresseerden altijd vrij aan Aziatische woonaccessoires.nl te vragen welke gegevens over hem/haar zijn verwerkt. Cliënten en/of geïnteresseerden hebben recht op inzage en verbetering van hun gegevens. Indien cliënten en/of geïnteresseerden hun gegevens uit de database verwijderd wensen te zien, kunnen zij dit per e-mail meedelen en worden de mutaties zo spoedig mogelijk verwerkt.