Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Aziatische woonaccessoires.nl te Beverwijk die op haar website worden weergegeven.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle speciale aanbieding van Aziatische woonaccessoires.nl.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze per e-mail met Aziatische woonaccessoires.nl zijn overeengekomen.
Onder Koper wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website één of meerdere artikelen bestelt zoals beschreven in artikel 2.
Aziatische woonaccessoires.nl behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Indien de Koper een bestelling plaatst via de webshop aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.
Informatie, afbeeldingen en mededelingen met betrekking tot alle op de Website geplaatste artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

2 Bestellen en de totstandkoming van een koopovereenkomst
Een bestelling is bindend en verplicht de Koper tot het betalen van het verschuldigde bedrag.
Nadat de Koper heeft aangegeven welk(e) artikel(en) hij wil ontvangen en de gegevens hiertoe heeft ingevoerd zoals op de Website staat aangegeven en deze via elektronische weg heeft verzonden en door Aziatische woonaccessoires.nl is ontvangen komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat Aziatische woonaccessoires.nl een orderbevestiging aan de Koper via elektronische weg heeft verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht.

3 Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de op de Website aangegeven duur.

4 Betaling
Alle bestellingen dienen door de Koper vooraf, of bij het afhalen contant te worden voldaan. Bij achteraf betalen gelden andere voorwaarden.
Wanneer volledig aan de betalingsverplichting is voldaan zal Aziatische woonaccessoires.nl de bestelling verzenden of afgeven
Indien na de totstandkoming van de koopovereenkomst blijkt dat de door de Koper verrichtte betaling door hem of door derden is ingetrokken is Aziatische woonaccessoires.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van de bestelde artikelen op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

5 Levering en levertijd
Aziatische woonaccessoires.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen.

LEVERTIJD: BINNEN 3 WERKDAGEN

De door Aziatische woonaccessoires.nl opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft Koper geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een besteld artikel tijdelijk niet op voorraad is zal per e-mail aan de Koper worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Het staat de Koper dan vrij de koopovereenkomst te ontbinden.
Aziatische woonaccessoires.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren.

6 Retourneren van artikelen
Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal veertien werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen zelf, mits geheel onbeschadigd, te retourneren op kosten van de koper. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd. Wanneer de koper de artikelen wil retourneren moet dat aan de volgende eisen voldoen: de artikelen moeten met de pakbon in dezelfde verpakking geretourneerd worden via DHL. De koper geeft via een email aan de verkoper aan de order te willen retourneren waarop de verkoper een label verstuurd die moet worden gebruikt om het pakket te retourneren. Indien de Koper de eerder bestelde artikelen heeft geretourneerd, zoals vermeld in het vorige lid, draagt Aziatische woonaccessoires.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door Koper aan Aziatische woonaccessoires.nl betaalde aankoopbedrag.

 

7 Garantie en aansprakelijkheid
Aziatische woonaccessoires.nl staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de op de Website aangegeven omschrijving en streeft er naar dat de door Aziatische woonaccessoires.nl geleverde artikelen vrij zijn van verborgen materiaal- en/of fabricagefouten.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van uitzetten, krimp of andere aantasting van de artikelen door verschil in klimaat en relatieve vochtigheid, indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
Aziatische woonaccessoires.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Aziatische woonaccessoires.nl.
Indien Aziatische woonaccessoires.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het gekochte artikel.
De beoordeling van een aanspraak op garantie ligt te allen tijde bij Aziatische woonaccessoires.nl.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Aziatische woonaccessoires.nl of overeenkomsten gesloten met Aziatische woonaccessoires.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.